Obowiazki pracodawcy koniec roku 2015

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z propozycją przedstawienia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w jakiego zakładzie kojarzone są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do zrobienia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w tekście prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady pracowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz podaje na pracodawcę szereg obowiązków, jakich wymaga dokonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania stawianiu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę trwania i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w znaczeniu pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w dziedziny zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w prawie. Dokument winien stanowić zrobiony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być właściwie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do dania ewakuacji w spraw, gdy dojdzie do zagrożenia.